Tett samarbeid mellom barnehage og hjem. Hva er et samarbeidsutvalgs ansvar og rolle?

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for alle parter som på ulike måter har et ansvar for barnehagens innhold og drift. Representantene kan komme med råd og innspill og arrangere dugnader, temakvelder og andre arrangementer som kan skape kontakt mellom hjemmene og barnehagen.

Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet. Samarbeidsutvalget (SU) skal bestå av foreldre/foresatte (hos oss 2 stk som representerer hhv hver sin base 0-3år / 3-6år), og ansatte i barnehagen (2 stk fordelt på base, i likhet med foreldre/foresatte). Daglig leder forbereder saker, er sekretær for SU, og har møt-, tale- og forslagsrett.

Representantene velges for to år om gangen (rullerende), og valget tas av et foreldreråd. Det skal holdes minimum 2 SU møter i løpet av et barnehageår.

Daglig leder har uttalerett i SU, men ikke rett til å stemme i saker. Når det eventuelt skal stemmes i saker er det kun foreldre/foresatte og de ansatte som har stemmerett. Leder av SU har dobbeltstemme hvis det er likt. 

Dersom det oppstår konflikter, skal samarbeidsutvalget arbeide for å finne frem til felles løsninger. Det er videre naturlig at samarbeidsutvalget særlig drøfter barnehagens ideelle grunnlag. Samarbeidsutvalget bør drøfte praktiseringen av barnehagens formål innenfor de rammer som er gitt av lovens formålsbestemmelse, eventuelle særlige bestemmelser i vedtektene om livssyn eller reservasjon fra den kristne formålsbestemmelsen, rammeplanen og eiertilpasning til lokale forhold. 

 

Kilder:

Foreldreutvalget for barnehager - www.fubhg.no

Rammeplan for barnehagen, forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver - www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/